ArboVita werkt op basis van een contract met verrichtingen of abonnement. Hieronder vindt u wat de verschillen zijn in service.

Contract op basis van verrichtingen

Bij een contract op basis van verrichtingen sluit de werkgever zich aan bij ArboVita en betaalt een basisbedrag per werknemer per jaar voor aansluiting en gebruik van het VerzuimRegistratieSysteem. Vervolgens worden alleen verrichten op basis van daadwerkelijk uitgevoerde verrichten per maand achteraf in rekening gebracht. De werkgever kan kiezen welke verrichtingen standaard worden verricht na het ziekmelden van een werknemer. Het navolgende keuze sjabloon dient dan te worden ingevuld:

Product Wanneer Vervolg
Telefonisch consult verzuimconsulent O niet

O dag 3/5/7

O  keuze door VC

O op aangeven werkgever

Spreekuur bedrijfsarts O op aangeven werkgever

O altijd na 3 weken verzuim

O door bedrijfsarts te kiezen

O op aangeven werkgever

Opstellen Probleemanalyse O altijd na 6 weken

O op aangeven werkgever

O op aangeven werkgever

O door arbeidsdeskundige

Ziekmelding UWV O 39e week
Eerstejaarsevaluatie O 50e week

Deze contractvorm is bij uitstek voor kleinere werkgevers met een laag verzuim.

Contract op basis van abonnement

Bij een abonnementscontract worden de reguliere verrichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter door ArboVita uitgevoerd voor een vaste prijs per medewerker per jaar. Deze contractvorm op basis van abonnement is met name bedoeld voor middelgrote werkgevers die maximaal ondersteund willen worden in de verzuimbegeleiding. De volgende verrichtingen zijn onderdeel van dit pakket:

Wat? Wanneer?
Telefonisch contact met medewerker Derde dag van ziekteperiode en daarna zo vaak als noodzakelijk.
Oproep bedrijfsarts Uiterlijk in de derde week na ziekmelding en daarna op indicatie van de arts.
Opstellen Probleemanalyse en advies Plan van Aanpak cf. WVP (Wet Verbetering Poortwachter) Zes weken na ziekmelding
Ziekmelding UWV In 42e week
Verzuimbegeleiding door bedrijfsarts of casemanager Tenminste eenmaal per zes weken
Advisering omtrent interventies op psychisch of fysiek gebied Wanneer aan de orde
Opstellen Functie Mogelijkheden Lijst (FML) Indien noodzakelijk
Kort overleg met werkgever omtrent verloop Indien noodzakelijk
Opstellen Actueel Oordeel en aanleveren medische informatie tbv WIA-aanvraag 21 maanden na ziekmelding

Niet inbegrepen zijn het opvragen van medische informatie bij de behandelende sector, de inzet van de arbeidsdeskundige in het kader van re-integratie en overige producten zoals RI&E, PMO, etc.

Naast deze basisvormen van contract kunnen er een tweetal producten aan de basis worden toegevoegd: sneldiagnostiek en risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Sneldiagnostiek

Alle ziekmeldingen worden aan de Arbodienst doorgegeven met daarbij de opmerking of er afspraken zijn gemaakt over werkhervatting in de komende week of niet. Indien er geen hervattingsafspraken zijn gemaakt, zal ArboVita op de derde dag van het verzuim telefonisch contact opnemen. Indien fysieke of psychische klachten aan de orde zijn, zal middels gevalideerde vragenlijsten inzicht verkregen worden in de aard van het verzuim.

Volgens een triagemodel wordt dan een afspraak gemaakt voor het vervolg. Dit kan zijn:

  • Afspraak bij fysiotherapeut binnen vijf werkdagen voor diagnostiek fysieke problematiek;
  • Afspraak bij psycholoog binnen vijf werkdagen voor diagnostiek psychologische problematiek;
  • Hervattingsafspraak binnen veertien dagen;
  • Opvragen medische informatie bij huisarts;
  • Evidente medische problematiek (bijv: ongeval, zwangerschap)

 

Deze triagebeslissing vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van de arts. De bedrijfsarts zal echter niet in alle gevallen direct contact hebben gehad met de werknemer.

 

Aansluitende noodzakelijke behandeling door psycholoog of fysiotherapeut zal kunnen worden vergoed vanuit de reguliere zorg, door een separaat af te sluiten verzekering of door werkgever (met mogelijk een beperkte vergoeding door werknemer).

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Wij helpen u graag bij het uitvoeren of toetsen van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Kan het werk schade opleveren voor de gezondheid van werknemers of brengt het gevaren met zich mee? Met een RI&E laat u deze risico’s onderzoeken én komt er een actieplan voor het beheersen van deze risico’s. Zo lopen niet alleen uw werknemers op het werk minder risico, maar beperkt u ook uw ondernemersrisico.

Wat kunnen wij u bieden?

Uitvoeren van de RI&E

Wij werken samen met gecertificeerde professionals en die brengen de belangrijkste risico’s en verbetermaatregelen in kaart. Door werkplekbezoeken, interviews en een vragenlijst. Daarna stellen zij een plan van aanpak op.

Toetsing van de eigen opgestelde RI&E

Nadat u de risico’s in uw organisatie geïnventariseerd en geëvalueerd hebt en een plan van aanpak hebt gemaakt, is het zaak uw RI&E te laten toetsen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/ deskundige getoetst wordt. Tijdens dit bezoek zal gekeken worden of alle risico’s op uw lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook adviseert deze deskundige bij het plan van aanpak.

Moet u uw RI&E toetsen?

Bedrijven met maximaal 25 werknemers die voor het opstellen van de RI&E gebruik maken van een door het Steunpunt-RI&E erkend RI&E-instrument, hoeven hun RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst. Het betreffende bedrijf moet, om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van toetsing, wel vallen onder de branche waarvan het RI&E-instrument gebruikt wordt. In de RI&E instrumenten kunt u zien of de RI&E van uw branche is erkend en daarmee in aanmerking komt voor toetsingsvrijstelling.

Voor meer informatie zie ook: www.rie.nl